GDPR

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

I. Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce

Správcem Vašich osobních údajů je Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 50, 273 28 Zákolany. Správce osobních údajů můžete kontaktovat na adrese školy, případně emailem zsmspodbudci@email.cz. Zástupcem školy je jeho ředitel, jehož kontakt naleznete v záložce kontakty na webovém sídle školy.

II.  Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je společnost

Přemyslovské střední Čechy

Obecně prospěšná společnost
Wilsonova 599
274 01 Slaný
info@premyslovci.cz

www.premyslovci.cz

III. Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování

A) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, které se na správce vztahuje

 • evidence údajů pro vedení školní matriky
 • evidence doplňujících údajů ve školní matrice pro předávání údajů
 • evidence znevýhodnění
 • evidence úrazů v knize úrazů
 • evidence uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání
 • evidence rozhodnutí o přijetí uchazečů k základnímu vzdělávání
 • evidence žádostí o odklad povinné školní docházky
 • evidence sdělení o vzdělávání žáků v cizině
 • vedení záznamů v třídních knihách
 • evidence žádostí a rozhodnutí o přestupu
 • evidence informací k odhlášení žáka ze vzdělávání v ZŠ
 • evidence posudků o zdravotní způsobilosti (výuka plavání, uvolnění žáka z tělesné výchovy, zotavovací akce…)
 • evidence žáků uvolněných z výuky
 • evidence poskytnutých služeb stravování
 • evidence řízení o individuálním vzdělávání
 • evidence žádostí a rozhodnutí dle školského zákona
 • jiné evidence související s vzdělávacím a výchovným účelem základního školního vzdělávání

Účelem shromažďování těchto evidencí je poskytnutí základního vzdělání žákům a shromáždění těch osobních údajů žáků a jejich zákonných zástupců, které nám ukládají zákony.

B) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce

Tento právní titul zpracování je podkladem pro zpracování dalších doplňujících údajů v evidencích uvedených v čl. III písm. A) této informace, které je naplněním podmínek, práv a povinností určených zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dalších školských zákonů, vyhlášek, metodických pokynů, nařízení a směrnic.

C) Žák, prostřednictvím svého zákonného zástupce, nebo zákonný zástupce udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů, a to

C1) Fotografie žáka, audio či videozáznam žáka – pro účel: Webové stránky školy, webové stránky tříd, školní kronika, nástěnky ve škole, prezentace činnosti školy

C2) Jméno, příjmení, třída žáka, dosažené výsledky – pro účel: Informování o školních a mimoškolních akcích (soutěže, olympiády, sportovní, kulturní a umělecké akce) na webu školy a tříd, na nástěnkách a jiných veřejně dostupných prostorách ve škole a v rámci ocenění úspěšných žáků u zřizovatele školy

C3) Jméno, příjmení, třída, datum narození, bydliště – pro účel: Poskytnutí těchto údajů ubytovacím zařízením v souvislosti s organizací výjezdních aktivit školy, např. škol v přírodě, lyžařských výcviků, adaptačních pobytů, školních výletů, mediálních kurzů, exkurzí

C4) Jméno, příjmení, třída – pro účel: Vedení evidence přihlášek, odhlášek a účasti žáků v aktivitách organizovaných školou (kroužky, plavecký výcvik) a v rámci doučování

C5) Jméno, příjmení, datum narození, zdravotní pojišťovna, bydliště, rodné číslo, číslo pasu, jméno a příjmení zákonného zástupce – pro účel: Evidence pojistných událostí a jejich likvidace, pojištění a ubytovací služby v rámci zahraničních výjezdů

C6) Jméno, příjmení, e-mail zákonného zástupce – pro účel: Zasílání informací prostřednictvím Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ a MŠ Pod Budčí.

C7) Jméno, příjmení, e-mail žáka – pro účel: Získávání dovedností při práci s poštovním klientem v rámci hodin informatiky, informace o úkolech, jejich zasílání v rámci kontaktu učitel – žák

D) Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

V tomto případě zpracováváme běžné identifikační osobní údaje, pokud škola v zájmu žáka uzavírá soukromoprávní smlouvu k mimoškolním činnostem a akcím, kterých se žák, zastoupený zákonným zástupcem účastní.

IV. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Při plnění zákonných úkolů školy nedochází ke zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu. K tomuto může docházet pouze při mimoškolních činnostech a akcích, a to ve smyslu primární smlouvy s dodavatelem mimoškolské činnosti nebo akce.

V. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Příjemci osobních údajů žáků a jejich zákonných zástupců můžou být:

Česká školní inspekce

Zdravotní pojišťovna žáka

Ostatní kontrolní orgány

Orgány činné v trestním řízení (Policie, státní zastupitelství, soudy)

OSPOD

Správní orgány ve správním řízení (Krajský úřad, MŠMT)

Škola, do které žák přestupuje

Dodavatel mimoškolní akce nebo činnosti

VI. Případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země

 

VII. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Tato doba je stanovena buď:

Školskými či jinými zákony (např. zákon o archivnictví)

Obecnou promlčecí lhůtou v soukromoprávních vztazích (3 roky, § 629 OZ)

Souhlasem se zpracováním osobních údajů

 

VIII. Vaše práva

Na základě právních předpisů máte následující práva:

vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k Vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, požadovat po nás výmaz Vašich osobních údajů, na přenositelnost údajů, v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na omezení (blokaci) zpracování Vašich osobních údajů, nebýt předmětem výhradně automatizovaného rozhodování, včetně profilování, vznést námitku proti přímému marketingu a rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů, včetně profilování. Po vznesení námitky dojde k omezení zpracování, dokud nebude ověřeno, čí zájmy převažují a v případě převahy vašich zájmy, bude rozhodování na základě automatizovaného zpracování ukončeno.

 

V Zákolanech 25. 4. 2018

Děkujeme předem všem za spolupráci v rámci nového ustanovení GDPR.

Informovaný souhlas