ŠKOLNÍ ŘÁD pro ZŠ

 

 

Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany

Školní řád

Číslo jednací

Spisový znak

Skartační znak

96/2020

 

 

Vypracoval:

Mgr. Šárka Třísková

Schválil:

Pedagogická rada 25. 8. 2020; Školská rada 8. 10. 2020

Projednáno dne:

Pedagogická rada 25. 8. 2020; Školská rada 8. 10. 2020

Seznámení se směrnicí dne:

Pedagogická rada 25. 8. 2020; Školská rada 8. 10. 2020

Datum vyhlášení:

 

Nabytí platnosti dne:

 

Nabytí účinnosti dne:

 

Směrnice zrušuje směrnici:

 

 

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

Článek I

Obecná ustanovení

 

Na základě ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici – školní řád.

 

Školní řád upravuje:

 • provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení,
 • podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole,
 • podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole,
 • podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
 • podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků,
 • pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

 

Článek II

Organizace vyučování, provoz a vnitřní režim školy

 

 1. Provoz a vnitřní režim při činnostech ve škole
 2. a) Vyučování ve škole v průběhu celého školního roku je dáno organizací příslušného školního roku včetně období školního vyučování, vedlejších a hlavních prázdnin a týdenním rozvrhem jednotlivých tříd.

 

 1. b) S týdenním vyučovacím rozvrhem jsou seznámeni na začátku měsíce září příslušného školního roku zákonní zástupci žáka prostřednictvím žákovských knížek nebo deníčků žáků.

 

 1. c) Volné dny, které vyhlašuje ředitel školy, oznamuje předem zákonným zástupcům třídní učitel proti podpisu v žákovských knížkách nebo deníčcích žáků. Rovněž tak oznamují třídní učitelé jakoukoliv úpravu vyučovacích hodin během školního roku.

 

 1. d) Vyučování začíná v 8.15.

 

 1. e) Žáci mohou vstoupit do budovy školy a pobývat v ní nejdříve v 6.45 a o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním.

 

 1. f) Školní budova se otevírá vždy před zahájením vyučování, tj. v 6.45 hodin, v jinou dobu pouští žáky do školy pověřený zaměstnanec školy.

 

 1. g) Po příchodu do budovy školy si žáci odkládají obuv, svršky a jiné věci na místo určené, to znamená do šatny žáků, přezouvají se a odcházejí do tříd. Pokud žák přijde z nějakého důvodu do školy později, domluví se s třídním učitelem.

 

 1. h) Po ukončení vyučování doprovází žáky do šatny příslušný vyučující. Žáky, kteří se stravují ve školní jídelně, odvede do jídelny.

 

 1. i) Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou přestávky v délce 10 a 15 minut. Během dopoledního vyučování se zařazuje alespoň jedna přestávka v délce 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 75 minut.

 

 1. j) Rozvrh hodin:

 

Hodina

 

0.

 

1.

8:15 – 9:00

2.

9.15 – 10.00

3.

10.20-11.05

4.

11.15-12.00

5.

přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním

12.10-12.55

6.

13.15-14.00

7.

15.10-14.55

 

 

 

 

 

 1. Provoz a vnitřní režim při činnostech mimo místo, kde škola organizuje vzdělávání
 2. a) O vzdělávání a akcích mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, jsou žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků informováni včas, a to formou zápisu do žákovských knížek a zveřejněním informace na webových stránkách školy. Informace o vzdělávání a akcích mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, obsahují sdělení za začátku a konci konání vzdělávání nebo akce, o místě shromáždění žáků před zahájením vzdělávání nebo akce, o místě rozchodu žáků po ukončení vzdělávání nebo akce, případně další nutné organizační pokyny.

 

 1. b) Podmínkou účasti žáka na vzdělávání a akcích mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, je v některých případech doložení informací, které mají vliv na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáka (např. informace o tom, zda je žák plavec, informace o alergiích), případně informací o zdravotním stavu žáka (potvrzení o bezinfekčnosti, posudek o zdravotní způsobilosti žáka).

 

 1. c) Po celou dobu vzdělávání a akcí mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, je nad žáky vykonáván dohled. Jestliže místem shromáždění žáků není místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola dohled nad žáky na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění žáků.

 

 1. d) Před vzděláváním nebo akcemi mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, jsou žáci prokazatelně poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví. Při pobytu v ubytovacích zařízeních nebo jiných zařízeních se žáci řídí vnitřním řádem tohoto zařízení.

 

 1. e) Jestliže se žáci účastní soutěží, bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěž a po dobu dopravy ze soutěže zajišťuje škola, pokud se zákonný zástupce žáka nedohodne se školou jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáka organizátor soutěže.

 

 

 

 1. Docházka do školy
 2. a) Zabezpečení plnění povinné školní docházky žáka je zákonnou povinností zákonného zástupce dítěte.

 

 1. b) Žák je povinen zúčastnit se vyučování podle rozvrhu hodin.

 

 1. c) Nepřítomnost ve škole může být omluvena pro nemoc nebo z jiných vážných důvodů. Uvolnění z vyučování poskytuje třídní učitel (dále jen TU). Ředitel školy rozhoduje v případě, že mezi TU a zákonnými zástupci žáka nedojde k dohodě. Nepřítomnost předem známou oznámí zákonní zástupci žáka TU předem.

 

 1. d) Před ukončením může žák opustit školu pouze na písemnou žádost zákonného zástupce. Svršky a obuv si vyzvedne pod dozorem v šatně.

 

 1. e) Návštěvu lékaře plánuje žák zásadně v době mimo svůj rozvrh hodin. Ve výjimečných případech žádají zákonní zástupci žáka písemně o uvolnění, pokud není nebezpečí z prodlení.

 

 1. f) Zákonní zástupci informují o nepřítomnosti žáka ve škole TU nejlépe tentýž den, nejpozději druhý den. Pokud tak neučiní, je TU povinen zjistit, kde se žák nachází.

 

 1. g) Po příchodu do školy každý žák, který nebyl ve škole, předloží bez zbytečného odkladu TU omluvenku podepsanou zákonným zástupcem.

 

 1. h) V případě, že nepřítomnost žáka ve škole přesáhne tři dny školního vyučování, může základní škola – pokud to považuje za nezbytné – po dohodě s lékařem a zákonným zástupcem žáka požadovat doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, resp. registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem nezletilého žáka.

 

 1. i) Ve zcela výjimečných případech (především v případě časté nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání školní docházky) může škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře, resp. registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, o nemoci žáka i v případě nepřítomnosti, která nepřesahuje tři dny školního vyučování.

 

 1. j) O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel výchovného poradce, který tyto údaje vyhodnocuje v souladu s metodickým pokynem č. j. 2004/7618-21 k jednotnému postupu při uvolňování žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví.

 

 1. Docházka žáků do školní družiny
 2. a) Provoz školní družiny (dále jen ŠD) je od 7.00 do 8.00 (zajištěn volnočasových klubem „Děti v akci“ a od 11.40 do 16.30 hodin).

 

 1. b) Docházka žáků do školní družiny je sjednána se zákonnými zástupci žáka prostřednictvím zápisního lístku na začátku školního roku.

 

 1. c) Předávání žáků školy vychovatelce ŠD je záležitostí TU.

 

 1. d) Žáci odcházejí ze školní družiny po příchodu zákonných zástupců žáka nebo na základě jejich písemné žádosti o uvolnění ze školní družiny nebo na základě doby sjednané v zápisním lístku, který je trvale uložen u vychovatelky ŠD.

 

 1. e) Na telefonické žádosti o uvolnění z docházky ve ŠD nebude vychovatelka reagovat.

 

 1. f) Pobyt žáků v ŠD končí v 16.30 hodin. Pokud zůstane žák ve ŠD i po tomto čase, řídí se příslušná vychovatelka pokynem ŘŠ - v žádném případě nesmí s dítětem opustit ŠD, musí kontaktovat zákonné zástupce žáka, popřípadě Policii ČR.

 

 1. Organizace zájmové činnosti
 2. a) Zájmové kroužky zřizuje škola za účelem rozvoje zájmů a schopností žáků v době mimo vyučování. Zájmová činnost je provozována na základě zájmu a dobrovolnosti žáků. Činnost zájmových kroužků probíhá pouze v době školního vyučování (tzn. mimo prázdnin). Režim zájmových kroužků je upraven týdenním rozvrhem jednotlivých kroužků. S režimem kroužku, který žák navštěvuje, jsou seznámeni zákonní zástupci žáka proti podpisu v žákovské knížce, v deníčku nebo na jiném průkazném tiskopise.

 

 1. b) Za příchod a odchod žáků kroužku do školy a ze školy odpovídá pedagog, který také vede odpovídající dokumentaci - deník kroužku. Činnost kroužku trvá maximálně do 18 hodin.

 

 1. Podmínky školního stravování, splatnost úplaty za školní stravování
 2. a) Školní stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně.

 

 1. b) Žákovi má v rámci školního stravování právo denně odebrat oběd.

 

 1. c) Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu.

 

 1. d) Výše finančního normativu se určí v rámci rozpětí finančních limitů stanovených ve vyhlášce č. 107/2005 Sb., v platném znění, podle cen potravin v místě obvyklých.

 

 1. e) Úplata za školní stravování za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce, nedohodne-li se ředitel základní školy se zákonným zástupcem žáka jinak.

 

 1. Pravidla chování žáků
 2. a) Žák dbá ve škole i mimo školu pravidel hygieny a bezpečnosti. Při veškerém svém jednání má na paměti to, aby nezpůsobil zranění nebo škodu na majetku ani sobě, ani ostatním. Poruší-li toto pravidlo a ve škole i mimo školu dojde k šikanování, krádeži či jiné škodě na zdraví a majetku jiného, bude jeho chování hodnoceno podle klasifikačního řádu školy.

 

 1. b) Žáci zdraví ve škole všechny dospělé osoby při setkání hlasitě, Do školy chodí žák čistě a vhodně oblečen.

 

 1. c) Žák se chová slušně ke spolužákům, uctivě ke všem zaměstnancům a návštěvám školy. Nikdo nemá právo druhému žádným způsobem ubližovat.

 

 1. d) Pro vstup do školní budovy a odchod ze školy používá hlavní vchod, řídí se časovým režimem otvírání a zavírání, bezdůvodně nepoužívá a neničí zvonek. Během vyučování a o přestávkách je zakázáno svévolně opouštět školní budovu.

 

 1. e) Žák nenarušuje průběh vyučovací hodiny. O přestávce se pohybuje v podlaží své třídy - okna ve třídě jsou zavřena, dveře do třídy otevřené. Navrátit se musí před zahájením vyučovací hodiny. Žáci se řídí pokyny dozírajícího učitele.

 

 1. f) Je přísně zakázáno vylézat na parapety oken školy a vyhazovat předměty z oken školy.

 

 1. g) Přecházení do odborných učeben se řídí režimem, který žákům stanoví TU, resp. správce odborné učebny. Žáci přecházejí ukázněně a všichni najednou.

 

 1. h) Do všech odborných učeben včetně tělocvičny je vstup žákům povolen pouze s vyučujícím. Do tělocvičny vstupuje žák v obuvi, která neznečistí podlahu tělocvičny. Žáci se řídí řády těchto učeben.

 

 1. i) Žáci vstupují do kanceláří, kabinetů a sborovny školy pouze na vyzvání zaměstnance školy.

 

 1. j) Žák se v době mimo příchodu do školy a odchodu ze školy nesmí zdržovat v prostoru šaten. Provoz třídní šatny se řídí nařízením třídního učitele.

 

 1. k) Žáci, kteří přicházejí do školy na odpolední vyučování nebo do zájmových kroužků, čekají na vyučujícího nebo lektora. Do budovy vstupují společně s ním. Povinností vyučujícího nebo lektora, aby žáky také odvedl. Jeho dozor nad žáky končí ve chvíli, kdy poslední žák opustí budovu školy.

 

 1. l) V jídelně se žáci řídí řádem školní jídelny, dbají pokynů dozírajících, pohybují se opatrně, aby nedošlo k úrazu nebo vylití jídla. Příchod žáků do jídelny je řešen nařízením ŘŠ.

 

 1. m) Žáci se přezouvají a převlékají zásadně v šatnách, při hodinách tělocviku v šatnách u tělocvičny.

 

 1. n) Žáci jsou povinni dbát pokynů všech zaměstnanců školy, zejména pokynů týkajících se ochrany zdraví a bezpečnosti v budově školy a na akcích, které pořádá škola.

 

 1. i) Žáci jsou povinni dbát na hygienu, zejména před jídlem, po tělovýchovných činnostech a činnostech výtvarných a pracovních výchov, také po použití WC.

 

 1. j) Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo při jiných školních činnostech, jsou žáci povinni ihned nahlásit svému třídnímu učiteli nebo někomu z pedagogického dozoru.

 

 1. k) Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením a jiným zařízením či pomůckami bez dozoru učitele.

 

 1. l) Při přecházení žáků na místa vyučování či na jiné akce mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny dozírajících osob. Před takovými akcemi doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, školy v přírodě aj. platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem prokazatelně seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních a jiných zařízeních, např. kulturních, se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají pokynů pedagogického pracovníka školy. Pedagogický dozor musí být na stanoveném místě 15 minut před srazem. O místě a času srazu a rozchodu musí pedagog informovat zákonné zástupce žáka předem prostřednictvím žákovské knížky nebo deníčku žáka.

 

 1. m) Žákům je v době školního vyučování zakázáno používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení. Výjimkou je jejich používání v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů.

 

 1. Vzájemná informace školy a zákonných zástupců žáků o prospěchu, chování a zdravotním stavu žáků
 2. a) Škola informuje všechny zákonné zástupce žáků na začátku školního roku (zpravidla v září) nebo na konci roku předchozího o organizaci vyučování, způsobu stravování, mimoškolních aktivitách a provozu školní družiny prostřednictvím žákovských knížek nebo jinou vhodnou formou.

 

 1. b) Škola informuje všechny zákonné zástupce žáků na začátku školního roku o všech podstatných údajích o škole, jako je např. adresa školy, telefonní číslo školy, e-mailová adresa školy, jména vedoucích pracovníků školy a třídního učitele atd. prostřednictvím žákovských knížek.

 

 1. c) Škola podává zákonným zástupcům denně prostřednictvím žákovských knížek informace o prospěchu a chování žáka či jiná velmi závažná sdělení týkající se žáka.

 

 1. d) Zákonní zástupci žáka mohou denně žádat informace třídního učitele nebo jiného pedagogického pracovníka o prospěchu, chování a důležitých záležitostech týkajících se žáka vždy před zahájením vyučování nebo po domluvě s těmito pedagogickými pracovníky v jinou dobu.

 

 1. e) Škola informuje nejméně každé čtvrtletí zákonné zástupce žáka o jeho prospěchu a chování, a to formou třídních schůzek nebo konzultačních hodin. V případě náhlého zhoršení prospěchu nebo chování žáka informuje učitel zákonné zástupce neprodleně.

 

 1. f) Škola informuje zákonné zástupce žáka o jeho prospěchu a chování za pololetí školního roku formou vysvědčení na předepsaných tiskopisech, případně výpisem z třídního výkazu.

 

 1. g) Zákonní zástupci žáků mají právo v určených hodinách daných organizací školy nebo po domluvě s výchovným poradcem a metodikem prevence žádat schůzku, podat informace, žádat radu atd. h) Zákonní zástupci žáků mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u všech učitelů, vychovatelů nebo ředitele školy.

 

 1. i) Zákonní zástupci žáků informují třídního učitele, vyučujícího nebo ředitele školy o každé změně zdravotního stavu žáka, která by mohla mít vliv na změnu chování, soustředěnost, únavu apod., a to neprodleně.

 

 1. j) Pokud žák musí ze zdravotních důvodů v době školního vyučování používat mobilní telefon nebo jiné elektronické zařízení, oznámí zákonní zástupci žáků písemně tuto skutečnost řediteli školy včetně vymezení nezbytného rozsahu jeho užití.

 

 1. k) Zákonní zástupci žáka omlouvají nepřítomnost žáka podle výše uvedených ustanovení školního řádu.

 

 1. l) Zákonný zástupce žáka neprodleně informuje třídního učitele o změně adresy bydliště, telefonického, popř. jiného kontaktu.

 

 1. m) Škola plní oznamovací povinnost o skutečnostech, které nasvědčují, že žáci vedou zahálčivý nebo nemravný život, zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, požívají alkohol nebo návykové látky, a o dalších skutečnostech vyplývajících ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

 

 1. n) Všichni žáci školy mají možnost vyjádřit se k dění ve škole i k tomuto školnímu řádu způsobem, který odpovídá tomuto řádu, a to v komunitním kruhu, při hodinách s TU a jinde.

 

Článek III

Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole

 

 1. Práva žáků
 2. a) Žák má právo na vzdělání.

 

 1. b) Žák má právo využívat služeb a zařízení péče o děti, která jsou pro ně určena.

 

 1. c) Kázeň ve škole musí být zajišťována způsobem slučitelným s lidskou důstojností dítěte.

 

 1. d) Žák má právo na svobodu projevu.

 

 1. e) Žák může vyjadřovat svobodně svůj názor ve všech věcech, které se ho týkají; tento názor má být vyjádřen adekvátní formou, přičemž tomuto musí být věnována patřičná pozornost.

 

 1. f) Žák má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství.

 

 1. g) Žák má právo být ochráněn před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým zacházením.

 

 1. h) Žák má právo požádat o pomoc nebo o radu kohokoliv z pracovníků školy. Pracovník školy je povinen věnovat žákovi vždy náležitou pozornost.

 

 1. i) Žák má právo na odpočinek a volný čas, právo věnovat se hrám a rekreační činnosti přiměřené jeho věku.

 

 1. j) Žák nesmí být vystaven svévolnému zasahování do soukromého života, rodiny, domova nebo korespondence.

 

 1. k) Žák má právo na ochranu před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, urážením nebo zneužíváním.

 

 1. l) Žáka je nutné chránit před všemi formami sexuálního násilí a zejména sexuálního vykořisťování.

 

 1. m) Žák má právo na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, mravní a sociální rozvoj.

 

 1. Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
 2. a) Žáci jsou povinni:

- řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat,

- dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

- plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.

 

 1. b) Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:

- zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení.

- na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,

- informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

- dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

- oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 ŠZ a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.

 

Článek IV

Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

 

 1. Zaměstnanci školy jsou ti, kteří jsou vůči škole v zaměstnaneckém poměru.

 

 1. Zákonným zástupcem je podle ustanovení § 183 odst. 7 ŠZ osoba, která je v souladu se zákonem nebo rozhodnutím soudu oprávněna jednat za dítě nebo nezletilého žáka.

 

 1. Všichni zaměstnanci školy a žáci školy se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

 

 1. Všichni zaměstnanci školy a žáci školy dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace. Žák zdraví v budově a na školních akcích pracovníky školy srozumitelným pozdravem. Zaměstnanec školy žákovi na pozdrav odpoví.

 

 1. Všichni zaměstnanci školy a žáci školy dbají na udržování pořádku a čistoty ve všech prostorách školy.

 

 1. Pedagogičtí pracovníci a zaměstnanci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

 

 1. Všichni zaměstnanci školy chrání žáky před všemi formami špatného zacházení. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí. Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi orgány na pomoc dítěti. Speciální pozornost bude věnována ochraně před návykovými látkami.

Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky, nebo jiné důležité informace o žákovi jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Článek V

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 1. Žáci jsou prokazatelně poučeni o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví ve škole a před každou akcí konanou mimo školu.

 

 1. Kromě poučení o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví je bezpečnost a ochrana zdraví žáků je zajištěna formou pedagogického dohledu a při činnostech, které to vyžadují, poskytnutím a použitím osobních ochranných prostředků.

 

 1. Ochrana před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí je zakomponována do výchovné a vzdělávací činnosti školy, koordinovaně rozvíjena metodikem prevence a výchovným poradcem.

 

 1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole, při vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, a při akcích konaných mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola svými zaměstnanci, vždy však nejméně jedním pedagogickým pracovníkem. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit, pouze pokud je zletilý a způsobilý právně jednat.

 

 1. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, se zajišťuje bezpečnost a ochrana zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce škola oznámí nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků.

 

 1. Škola může v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat zotavovací pobyty žáků ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, výjezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.

 

 1. Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří předloží písemný souhlas zákonného zástupce žáka a mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo potvrzení tento průkaz nahrazující.

 

 1. Předměty, které bezprostředně nesouvisejí s vyučováním, nesmí žák do školy přinášet. Do školy také nesmí přinášet předměty a věci, které by mohly ohrozit jeho zdraví, způsobit úraz nebo ohrozit mravní výchovu žáků. Je zakázáno přinášet, uschovávat a používat jakékoliv omamné látky a drogy v jakémkoliv množství, např. alkohol, cigarety aj.

 

 1. Žáci jsou povinni okamžitě oznámit kterémukoliv zaměstnanci školy šikanování sebe sama nebo jiných žáků, a to i anonymně do schránky důvěry zřízené ve škole nebo poštou na adresu školy.

 

Článek VI

Zacházení s učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem

 

 1. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozeny všechny věci, které tvoří zařízení třídy a školy, i ty, které mu byly propůjčeny do užívání. Je povinen chránit majetek svůj i majetek svých spolužáků.

 

 1. O každém svévolném poškození majetku školy budou informováni zákonní zástupci žáka. Svévolné poškozování majetku školy žákem je chápáno jako porušení této normy a na tomto základě bude projednáno výchovné opatření žáka.

 

 1. Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, skutečnost ihned nahlásí vyučujícímu, dozoru, TU nebo v kanceláři školy.

 

Článek VII

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 

 1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského poradenského zařízení.

 

 1. Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků se škola řídí ustanoveními § 15 a § 16 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění.

 

 1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení.

 

 1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen „klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady.

 

 1. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace.

 

 1. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.

 

 1. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.

 

 1. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.

 

 1. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník.

 

 1. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.

 

 1. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů.

 

 1. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.

 

 1. Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.

 

 1. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku (tj. do 31. srpna daného roku) v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.

 

 1. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.

 

 1. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení podle § 52 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.

 

 1. Žáka lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil povinnou školní docházku.

 

Článek XIII

Výchovná opatření

 

 1. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby po projednání v pedagogické radě udělit žákovi pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou mimořádně úspěšnou práci.

 

 1. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících po projednání s ředitelem školy udělit žákovi pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.

 

 1. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit:
 2. a) napomenutí třídního učitele
 3. b) důtku třídního učitele
 4. c) důtku ředitele školy.

 

 1. Za hrubé porušení školního řádu jsou považovány projevy šikanování, tj. cílené a opakované ubližující agresivní útoky. Zároveň do této oblasti patří i mírné formy psychického útlaku, které byly již dříve prokázány a znovu se opakují.

 

 1. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům nebo studentům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností.

 

 1. Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.

 

 1. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.

 

 1. Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění ředitele školy se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.

 

Článek IX

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve školách

 

 1. Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem.

 

2 Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

 

 1. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání.

 

Článek X

Společná ustanovení

 

Tento školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2020 a ruší školní řád účinný před tímto datem.

 

 

V Zákolanech dne 25. 8. 2020

 

 

 

…………………………………..……….

razítko, podpis statutárního zástupce

 

 Školní řád ZŠ