PŘIJETÍ DO MŠ

Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání  v mateřské škole Zákolany ve školním roce 2019/2020

  1. Přednostně budou do mateřské školy přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (t.j. dosáhnou-li věku 5 let do 31.8. kalendářního roku, v němž probíhá zápis a děti s odkladem nebo dodatečným odkladem povinné školní docházky předškoláci).
  2. Přednostně budou do mateřské školy přijímány děti s trvalým pobytem v obci Zákolany, z těchto dětí budou dále upřednostňovány děti věkově starší.
  3. Ostatní dle věku.

Povinné předškolní vzdělávání:  zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle odstavce 5.

Doplňujícím kritériem při posuzování žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může být: posouzení možnosti zajistit péči o děti ze strany zákonných zástupců, zaměstnanost rodičů, věk dítěte, sourozenec v ZŠ nebo MŠ a opakovaná žádost o přijetí.

V odůvodněných případech má ředitelka školy právo rozhodnout o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání individuálně.

Za školu:  Šárka Třísková, ředitelka školy

Za zřizovatele:  Lucie Wittlichová, starostka obce

V Zákolanech, dne: 25.2.2019


Zde si můžete stáhnout a vytisknout Žádost o příjetí dítěte š.r. 2019/2020  Žádost o přijetí do Mateřské školy 

Zde si můžete stáhnout a vytisknout Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole ve školním roce Kritéria MŠ 2019/2020