VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Podmínky vzdělávání

Naši mateřskou školu najdete obklopenou přírodou v údolí zákolanského potoka, v těsné blízkosti starobylého hradiště Budeč, kam dle legendy docházel do školy svatý Václav. Mateřská škola je málotřídní, s kapacitou 25 dětí.

Okolí mateřské školy děti přirozeně vybízí k aktivnímu pohybu a rozvoji fyzické zdatnosti a obratnosti dětí. Součástí mateřské školy je zahrada s ovocnými stromy a herním prostorem pro děti. V průběhu roku děti mají možnost "pracovat" přímo na zahradě školy. Velkou výhodou je pro nás bezprostřední blízkost přírody.

Vnitřní prostory tvoří dvě menší třídy, umývárna, toalety, chodba a šatna. V prostorách základní školy využíváme tělocvičnu, televizi, video a počítačovou třídu s interaktivní tabulí. Prostorové uspořádání je přizpůsobeno individuálním a skupinovým činnostem a potřebám dětí.

Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby na ně děti dobře viděly a mohly si je samostatně brát.

Školní vzdělávací program

jsme nazvali „Škola pro všechny". Požadavek znovuotevření mateřské školy vzešel převážně od rodičů dětí, kteří zde žijí. Náš hlavní cíl směřujeme k budování živé komunity a k vytvoření bezpečného prostředí a takového klimatu školy, kde se budeme všichni cítit dobře.

Velkou výhodu spatřujeme v menším kolektivu dětí. Máme větší možnost individuálního přístupu k dětem. Děti mají větší prostor k poznání sebe sama i druhých. Daří se nám včas podchytit problematické sociální chování a návyky, všestranně podporujeme rozvoj grafomotorických a rozumových dovedností, nezbytných pro úspěšný start školní docházky. při práci s dětmi denně využíváme prvky montessori pedagogiky.

Velmi si ceníme spolupráce s obcí Zákolany, která je naším zřizovatelem a podporuje nás. Dalším přínosem je pro nás dobrá komunikace s rodiči. Díky vstřícné spolupráci s nimi se nám společně daří naplňovat společné představy, poslání a cíle.

Koncepce výchovně vzdělávacího procesu je směřována k tomu, aby si dítě od raného věku osvojovalo zásady klíčových kompetencí dosažitelných v období předškolního a školního vzdělávání a získávalo tak všechny předpoklady pro celostní osobnostní rozvoj a pro své další celoživotní vzdělávání. Při naplňování vzdělávacích cílů vycházíme z požadavků na vzdělávání v novém tisíciletí, z konkrétních možností školy a ze specifických podmínek v našem regionu s ohledem na potřeby a přání dětí a zájem rodičů.

Ve výuce se zaměřujeme na rozvíjení klíčových kompetencí. Hledáme metody, jak děti podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů, jak je vést k všestranné a účinné komunikaci, jak u nich rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat úspěchy vlastní i druhých.

Být dobrou školou, to vyžaduje mít dobré učitele. Proto je pro nás důležité ve výchovně vzdělávacím procesu využívat rozmanitých programových a metodických zdrojů, počítat s integrací a rozdílnými přístupy ke vzdělávání. ŠVP ponechává učitelkám dostatečný prostor k tvořivosti a seberealizaci, klade důraz na rozvíjení jejich pedagogického stylu a další sebevzdělávání. S novými poznatky pak společně promýšlíme PROČ a CO se děti učí.

Tento způsob práce přirozeně vybízí ke vzájemné spolupráci pedagogů, dětí i rodičů. ŠVP pro mateřskou školu je úzce propojen se školním vzdělávacím programem pro základní školu. Pravidelně se účastníme společných programů se školními dětmi. Rodiče dětí byli se školním vzdělávacím programem seznámeni a spolupodíleli se na tvorbě některých jeho částí. Mají možnost mateřskou školu navštěvovat, účastní se dění ve třídě a jsou aktivně zapojováni do společných akcí.


Třídní vzdělávací program

SPOLEČNĚ POZNÁVÁME SVĚT

Filosofie projektu

Pobyt v mateřské škole je významnou vývojovou fází v životě dítěte. Vše, co se kolem něho a s ním děje, vnímá v tomto období velmi citlivě a intenzivně. Poprvé se setkává se svými vrstevníky „samo za sebe" a postupně se začleňuje do skupiny. To, jakým způsobem je formováno a ovlivňováno, jaké jsou jeho první zážitky a zkušenosti ve skupině mimo domov, závisí z velké části na odpovědnosti učitelek. A to je základ, ze kterého vycházíme - SPOKOJENÉ, ZDRAVÉ A ŠŤASTNÉ DÍTĚ.

Za hlavní prioritu naší práce považujeme, aby byl tento proces co možná nejúspěšnější. Snažíme se, aby ve škole vládla atmosféra pohody, porozumění, důvěry, bezpečí, zdraví a vzájemné pospolitosti. Usilujeme o to, aby způsob práce s dětmi v naší mateřské škole byl založen na přímých zážitcích dítěte, aby podporoval dětskou zvídavost, tvořivost a přirozenou potřebu objevovat, umožnil získávání nových zkušeností, zážitků a vědomostí, nabízel dítěti dostatečný prostor pro spontánní aktivity a svobodnou volbu činností, podněcoval radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, a vytvářel přirozené zázemí pro osvojování klíčových kompetencí a dovedností v předškolním věku.

Program jsme nazvali "Společně poznáváme svět". Principem programu je otevřený, vstřícný, komunikativní a partnerský postoj k dítěti, založený na pochopení, porozumění, respektu, úctě, toleranci, lásce a trpělivosti. Učitel je vnímán jako kamarád, rádce, průvodce, pomocník dětí na jejich "cestě" mateřskou školou. Klíčovým principem výchovně vzdělávacího procesu je vlastní objevování nových poznatků a zkušeností samotným dítětem.

Při práci s dětmi vycházíme z  měsíčních plánů různých činností, které jsou nenásilnou formou směřovány k naplňování cílů a osvojování klíčových kompetencí  v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Při jejich realizaci respektujeme aktuální zájem dětí a uplatňujeme jejich spontánní aktivity, nápady a potřeby. Aktivně se zapojujeme do spolupráce se základní školou  v rámci společného celoročního projektu. Pracujeme s vědomím, že poznatek, ke kterému dítě dojde samo, je pro něj nejpřínosnější!

Základním cílem programu je vytvoření pocitu dětí, že jim je stále nablízku někdo, kdo je má rád. Ten, kdo s nimi sdílí společný čas, hraje si, raduje se, objevuje nové, podílí se na společné činnosti. Někdo, kdo je vždy ochotný pomoci a poradit, když je potřeba. Program je cíleně směřován k vybudování zdravé, bezpečné a přátelské skupiny, ve které nám všem bude společně dobře a příjemně.

Metody a formy práce:

Snažíme se, aby způsob práce s dětmi v naší mateřské škole byl založen na přímých zážitcích dítěte, podporoval dětskou zvídavost a přirozenou potřebu objevovat, nabízel dítěti dostatečný prostor pro spontánní aktivity a svobodnou volbu, podněcoval radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, a vytvářel přirozené zázemí pro osvojování nových zkušeností, zážitků a vědomostí. Do výchovně vzdělávacího programu zařazujeme prvky z montessori pedagogiky.

Klademe důraz na:

 • individuální přístup
 • efektivní komunikaci
 • možnost svobodné volby
 • vlastní iniciativu dítěte
 • kooperace učitel - dítě, dítě - dítě
 • věková přiměřenost úkolů
 • aktivní účast dítěte
 • vhodně připravené, přátelské a bezpečné prostředí
 • řešení smysluplných úkolů v podmínkách kooperativního učení
 • spontánní sociální učení
 • prevence sociálně - patologických jevů
 • aktuální zpětnou vazbu a sebehodnocení
 • otevřenost školy

Nabízíme:

 • usnadněná adaptace na prostředí mateřské školy
 • efektivní příprava na vstup do základní školy
 • klidné, rodinné prostředí, malý kolektiv
 • prvky montessori pedagogiky
 • možnost volby činností, individuální péče
 • hodně sportovních aktivit a pobytu na čerstvém vzduchu
 • plavecký výcvik, divadelní představení
 • výlety, ozdravné pobyty
 • dny otevřených dveří, spoluúčast na dění ve škole
 • aktivní spolupráce s rodiči a širokou veřejností
 • bezproblémový přechod do základní školy

Zájmová činnost:

 • výuka anglického jazyka
 • sportovní kroužek

Hodnoty a postoje, ke kterým směřujeme při práci s dětmi:

 • láska, přátelství
 • zdravé sebevědomí
 • spolupráce
 • svoboda
 • samostatnost
 • tvořivost
 • individuální rozvoj
 • radost z pohybu

Partneři mateřské školy:

 • rodiče, veřejnost
 • obec Zákolany
 • Základní škola
 • Mateřské centrum Buďánek
 • Sdružení rodičů a přátel školy
 • pedagogicko - psychologická poradna
 • logoped
 • Aves - záchranná stanice pro zvířata
 • Ekocentrum Kavyl - Sv. Jan pod Skalou