VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Podmínky vzdělávání

Naši mateřskou školu najdete obklopenou přírodou v údolí zákolanského potoka, v těsné blízkosti starobylého hradiště Budeč, kam dle legendy docházel do školy svatý Václav. Mateřská škola je málotřídní, s kapacitou 25 dětí.

Okolí mateřské školy děti přirozeně vybízí k aktivnímu pohybu a rozvoji fyzické zdatnosti a obratnosti dětí. Součástí mateřské školy je zahrada s ovocnými stromy a herním prostorem pro děti. V průběhu roku děti mají možnost "pracovat" přímo na zahradě školy. Velkou výhodou je pro nás bezprostřední blízkost přírody.

Vnitřní prostory tvoří dvě menší třídy, umývárna, toalety, chodba a šatna. V prostorách základní školy využíváme tělocvičnu, televizi, video a počítačovou třídu s interaktivní tabulí. Prostorové uspořádání je přizpůsobeno individuálním a skupinovým činnostem a potřebám dětí.

Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby na ně děti dobře viděly a mohly si je samostatně brát.

Školní vzdělávací program

jsme nazvali „Škola pro všechny". Požadavek znovuotevření mateřské školy vzešel převážně od rodičů dětí, kteří zde žijí. Náš hlavní cíl směřujeme k budování živé komunity a k vytvoření bezpečného prostředí a takového klimatu školy, kde se budeme všichni cítit dobře.

Velkou výhodu spatřujeme v menším kolektivu dětí. Máme větší možnost individuálního přístupu k dětem. Děti mají větší prostor k poznání sebe sama i druhých. Daří se nám včas podchytit problematické sociální chování a návyky, všestranně podporujeme rozvoj grafomotorických a rozumových dovedností, nezbytných pro úspěšný start školní docházky. při práci s dětmi denně využíváme prvky montessori pedagogiky.

Velmi si ceníme spolupráce s obcí Zákolany, která je naším zřizovatelem a podporuje nás. Dalším přínosem je pro nás dobrá komunikace s rodiči. Díky vstřícné spolupráci s nimi se nám společně daří naplňovat společné představy, poslání a cíle.

Koncepce výchovně vzdělávacího procesu je směřována k tomu, aby si dítě od raného věku osvojovalo zásady klíčových kompetencí dosažitelných v období předškolního a školního vzdělávání a získávalo tak všechny předpoklady pro celostní osobnostní rozvoj a pro své další celoživotní vzdělávání. Při naplňování vzdělávacích cílů vycházíme z požadavků na vzdělávání v novém tisíciletí, z konkrétních možností školy a ze specifických podmínek v našem regionu s ohledem na potřeby a přání dětí a zájem rodičů.

Ve výuce se zaměřujeme na rozvíjení klíčových kompetencí. Hledáme metody, jak děti podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů, jak je vést k všestranné a účinné komunikaci, jak u nich rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat úspěchy vlastní i druhých.

Být dobrou školou, to vyžaduje mít dobré učitele. Proto je pro nás důležité ve výchovně vzdělávacím procesu využívat rozmanitých programových a metodických zdrojů, počítat s integrací a rozdílnými přístupy ke vzdělávání. ŠVP ponechává učitelkám dostatečný prostor k tvořivosti a seberealizaci, klade důraz na rozvíjení jejich pedagogického stylu a další sebevzdělávání. S novými poznatky pak společně promýšlíme PROČ a CO se děti učí.

Tento způsob práce přirozeně vybízí ke vzájemné spolupráci pedagogů, dětí i rodičů. ŠVP pro mateřskou školu je úzce propojen se školním vzdělávacím programem pro základní školu. Pravidelně se účastníme společných programů se školními dětmi. Rodiče dětí byli se školním vzdělávacím programem seznámeni a spolupodíleli se na tvorbě některých jeho částí. Mají možnost mateřskou školu navštěvovat, účastní se dění ve třídě a jsou aktivně zapojováni do společných akcí.


Třídní vzdělávací program

SPOLEČNĚ POZNÁVÁME SVĚT

Filosofie projektu

Pobyt v mateřské škole je významnou vývojovou fází v životě dítěte. Vše, co se kolem něho a s ním děje, vnímá v tomto období velmi citlivě a intenzivně. Poprvé se setkává se svými vrstevníky „samo za sebe" a postupně se začleňuje do skupiny. To, jakým způsobem je formováno a ovlivňováno, jaké jsou jeho první zážitky a zkušenosti ve skupině mimo domov, závisí z velké části na odpovědnosti učitelek. A to je základ, ze kterého vycházíme - SPOKOJENÉ, ZDRAVÉ A ŠŤASTNÉ DÍTĚ.

Za hlavní prioritu naší práce považujeme, aby byl tento proces co možná nejúspěšnější. Snažíme se, aby ve škole vládla atmosféra pohody, porozumění, důvěry, bezpečí, zdraví a vzájemné pospolitosti. Usilujeme o to, aby způsob práce s dětmi v naší mateřské škole byl založen na přímých zážitcích dítěte, aby podporoval dětskou zvídavost, tvořivost a přirozenou potřebu objevovat, umožnil získávání nových zkušeností, zážitků a vědomostí, nabízel dítěti dostatečný prostor pro spontánní aktivity a svobodnou volbu činností, podněcoval radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, a vytvářel přirozené zázemí pro osvojování klíčových kompetencí a dovedností v předškolním věku.

Program jsme nazvali "Společně poznáváme svět". Principem programu je otevřený, vstřícný, komunikativní a partnerský postoj k dítěti, založený na pochopení, porozumění, respektu, úctě, toleranci, lásce a trpělivosti. Učitel je vnímán jako kamarád, rádce, průvodce, pomocník dětí na jejich "cestě" mateřskou školou. Klíčovým principem výchovně vzdělávacího procesu je vlastní objevování nových poznatků a zkušeností samotným dítětem.

Při práci s dětmi vycházíme z  měsíčních plánů různých činností, které jsou nenásilnou formou směřovány k naplňování cílů a osvojování klíčových kompetencí  v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Při jejich realizaci respektujeme aktuální zájem dětí a uplatňujeme jejich spontánní aktivity, nápady a potřeby. Aktivně se zapojujeme do spolupráce se základní školou  v rámci společného celoročního projektu. Pracujeme s vědomím, že poznatek, ke kterému dítě dojde samo, je pro něj nejpřínosnější!

Základním cílem programu je vytvoření pocitu dětí, že jim je stále nablízku někdo, kdo je má rád. Ten, kdo s nimi sdílí společný čas, hraje si, raduje se, objevuje nové, podílí se na společné činnosti. Někdo, kdo je vždy ochotný pomoci a poradit, když je potřeba. Program je cíleně směřován k vybudování zdravé, bezpečné a přátelské skupiny, ve které nám všem bude společně dobře a příjemně.

Metody a formy práce:

Snažíme se, aby způsob práce s dětmi v naší mateřské škole byl založen na přímých zážitcích dítěte, podporoval dětskou zvídavost a přirozenou potřebu objevovat, nabízel dítěti dostatečný prostor pro spontánní aktivity a svobodnou volbu, podněcoval radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, a vytvářel přirozené zázemí pro osvojování nových zkušeností, zážitků a vědomostí. Do výchovně vzdělávacího programu zařazujeme prvky z montessori pedagogiky.

Klademe důraz na:

 • individuální přístup
 • efektivní komunikaci
 • možnost svobodné volby
 • vlastní iniciativu dítěte
 • kooperace učitel - dítě, dítě - dítě
 • věková přiměřenost úkolů
 • aktivní účast dítěte
 • vhodně připravené, přátelské a bezpečné prostředí
 • řešení smysluplných úkolů v podmínkách kooperativního učení
 • spontánní sociální učení
 • prevence sociálně - patologických jevů
 • aktuální zpětnou vazbu a sebehodnocení
 • otevřenost školy

Nabízíme:

 • usnadněná adaptace na prostředí mateřské školy
 • efektivní příprava na vstup do základní školy
 • klidné, rodinné prostředí, malý kolektiv
 • prvky montessori pedagogiky
 • možnost volby činností, individuální péče
 • hodně sportovních aktivit a pobytu na čerstvém vzduchu
 • plavecký výcvik, divadelní představení
 • výlety, ozdravné pobyty
 • dny otevřených dveří, spoluúčast na dění ve škole
 • aktivní spolupráce s rodiči a širokou veřejností
 • bezproblémový přechod do základní školy

Zájmová činnost:

 • výuka anglického jazyka
 • sportovní kroužek

Hodnoty a postoje, ke kterým směřujeme při práci s dětmi:

 • láska, přátelství
 • zdravé sebevědomí
 • spolupráce
 • svoboda
 • samostatnost
 • tvořivost
 • individuální rozvoj
 • radost z pohybu

Partneři mateřské školy:

 • rodiče, veřejnost
 • obec Zákolany
 • Základní škola
 • Mateřské centrum Buďánek
 • Sdružení rodičů a přátel školy
 • pedagogicko - psychologická poradna
 • logoped
 • Aves - záchranná stanice pro zvířata
 • Ekocentrum Kavyl - Sv. Jan pod Skalou

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení