VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Vnitřní řád ke stažení ve formátu PDF zde: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY


 

Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Č.j.: 111/2023

Spisový znak: 106   Skartační řád: A5

Vypracovala:

Markéta Mikudimová

Schválil:

Mgr. Šárka Třísková, ředitelka školy

Nabývá platnosti dne:

1.9.2023

Změny jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Obsah

Čl. I.     Úvodní ustanovení

Čl II.     Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy

 1. Práva a povinnosti dětí a žáků
 2. Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí a žáků
 3. Zákonní zástupci dětí a žáků mají právo
 4. Zákonní zástupci dětí a žáků jsou povinni
 5. Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zák. zástupci a pracovníky školy
 6. Pravidla vzájemných vztahů ve školní jídelně

Čl. III.     Provoz a vnitřní režim školy

 1. Účastníci stravování
 2. Provoz školní jídelny
 3. Cena stravného a platby
 4. Vnitřní režim školní jídelny
 5. Vnitřní řád školní jídelny, účinnost od 1.9.2023

Čl. IV.   Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství, nebo násilí

 1. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí a žáků
 2. Postup pro informování o úrazu
 3. Prevence sociálně-patologických jevů, prevence a řešení šikany ve škole

Čl. V.   Podmínky zacházení s majetkem školní jídelny

 Čl. I.   Úvodní ustanovení

Vnitřní řád školní jídelny (dále jen ŠJ) je vydán v souladu s § 30 ZÁKONA Č. 561/2004 Sb. o  předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb. (o školním stravování), vyhláškou č. 84/2005 Sb. (o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích) a vyhláškou 137/2004 Sb. (o hygienických požadavcích na stravovací služby), vše v platném znění. Vnitřní řád ŠJ je nedílnou součástí školního řádu a  zásad školního stravování. Ve školní jídelně mají právo se stravovat děti a zaměstnanci školy v souladu s vnitřními předpisy školy. Přihláškou ke stravování strávník (zaměstnanec školy) nebo zákonný zástupce strávníka (dítěte) souhlasí s vnitřním řádem ŠJ a podmínkami školního stravování a je také povinen se průběžně seznamovat s veškerými změnami, které jsou vyvěšeny na nástěnce u ŠJ nebo na webových stránkách školy www.skolazakolany.cz (v hlavním menu). Vnitřní řád je k dispozici v ředitelně školy, u vedoucí školní jídelny a na webových stránkách školy.

 

Čl. II.   Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy

 1. Práva a povinnosti dětí a žáků
 • Každé dítě navštěvující MŠ má právo na celodenní stravu a pitný režim, ZŠ oběd
 • Dítě a žák má právo odmítnout stravu.
 • Dítě a žák má právo být respektováno (při volbě druhu a množství stravy).
 • Dítě a žák má povinnost dodržovat daná pravidla při stravování a vnitřní řád školní jídelny.
 • Dítě a žák má povinnost dbát pokynů pedagogických pracovníků i ostatních pracovníků školy během stravování.
 • Dítě a žák má povinnost šetrně zacházet a nádobím a ostatními předměty a věcmi v prostorách jídelny.
 • Dítě a žák má právo na kulturní prostředí při stolování.
 • Dítě a žák má právo na porci odpovídající normativu dle věkových kategorií.
 • Dítě a žák má právo na dostatek času na konzumaci stravy.
 1. Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí a žáků
 • Zákonní zástupci mají právo na informaci o průběhu stravování dítěte.
 • Zákonní zástupci mají právo první den nemoci odebrat stravu dítěte do jídlonosičů.
 • Zákonní zástupci mají právo vyjadřovat se k záležitostem týkajících se stravování dítěte a žáka.
 • Zákonní zástupci mají povinnost sdělit personálu školy alergie a jiné reakce na daný druh potraviny.
 • Zákonní zástupci mají povinnost řídit se vnitřním řádem výdejny školy.
 • Zákonní zástupci mají povinnost platit za odebranou stravu v daném termínu.
 1. Zákonní zástupci dětí a žáků mají právo
 • vznést připomínky či návrhy k práci školní jídelny prostřednictvím vedoucí ŠJ nebo ředitelky školy.
 • odebrat si stravu za první den neplánované nepřítomnosti dítěte a žáka ve škole.

 

 1. Zákonní zástupci dětí a žáků jsou povinni
 • řádně vyplnit přihlášku do ŠJ
 • informovat školu o zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte a jiných závažných skutečnostech, na které je nutno brát ohled ze zdravotního hlediska
 • včas uhradit náklady na školní stravování
 • dodržovat termín odhlašování obědů
 • odhlásit stravování dítěte den předem nebo ráno do 8 hodin (MŠ) a do 7 hodiny (ZŠ)
 1. Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci a pracovníky školy
 • Dohled nad dětmi a žáky je zabezpečován pracovníky základní a mateřské školy.
 • Děti a žáci jsou ve vztahu k pedagogickým pracovníkům i ostatním pracovníkům mateřské školy povinny dodržovat pravidla slušného chování.
 • Vztahy zákonných zástupců s pracovníky školy jsou založeny na vzájemném respektu a  slušnosti.
 1. Pravidla vzájemných vztahů ve školní jídelně
 • Děti, zaměstnanci školy i zákonní zástupci žáků se k sobě chovají slušně a ohleduplně.
 • Děti prokazují úctu pedagogickým i ostatním pracovníkům školy, zdraví je při setkání, stejně jako ostatní dospělé návštěvníky školy.
 • Dohled ve školní jídelně vydává dětem pokyny, které souvisí s plněním Vnitřního řádu ŠJ a se zajištěním bezpečnosti a dalších nezbytných organizačních opatření.

 

Čl. III.   Provoz a vnitřní režim školní jídelny

 1. Účastníci stravování
 • ŠJ především zajišťuje stravování dětí v době jejich pobytu v mateřské škole a  umožňuje stravování vlastních zaměstnanců školy.
 • V případě opakovaného nedodržování vnitřního řádu ŠJ (zejména ohrožování bezpečnosti a hygieny stravování), má ředitelka školy právo po předchozím upozornění vyloučit strávníka ze stravování ve ŠJ.
 1. Provoz školní jídelny

Doba výdeje stravy:    

 • svačina od 8.30 hodin - MŠ
 • oběd od 11.30 hodin – MŠ, oběd od 12.00 hodin – ZŠ (dle rozpisu)
 • odpolední svačina od 14.30 hodin – MŠ
 • cizí strávníci od 11.00 hodin do 11.15 (do jídlonosičů)

 Stravování zaměstnanců se řídí vyhláškou č. 84/2005 a vnitřním platovým předpisem.

 • Vydávaná strava je určena ke konzumaci v prostorách školní jídelny. Škola si vyhrazuje právo na úpravu režimu konzumace těchto součástí oběda.
 • Pro děti MŠ a žáky ZŠ se obědy do jídlonosičů vydávají v ceně finanční normy pouze první den onemocnění. První den neplánované nepřítomnosti dítěte v mateřské škole a v základní škole se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt v MŠ a ZŠ (následně je zákonný zástupce povinen stravu odhlásit). Za odnesenou stravu ze ŠJ nemají pracovníci ŠJ zodpovědnost.
 • Odhlášky  dětí z MŠ se v pracovní dny provádějí den předem, nebo v daný nejpozději do 8.00 hodin. Strávníci musí být v době nemoci odhlášeni! Neodhlášená strava je strávníkům naúčtována. Na náhradu není nárok.
 • Odhlášky  žáků ze ZŠ  se provádí před portál www.strava.cz do 7:00 v den nepřítomnosti Strávníci musí být v době nemoci odhlášeni! Neodhlášená strava je strávníkům naúčtována. Na náhradu není nárok.
 • Jídelní lístek je vyvěšený na nástěnce u školní jídelny a na internetu (Jídelníček). Z provozních či dodavatelských důvodů si ŠJ vyhrazuje právo na změnu jídelníčku.
 • Školní jídelna vaří jedno jídlo. Všichni strávníci mají automaticky přihlášeno jedno jídlo.

 

 1. Cena stravného a platby
 2. a) Cena stravného pro školní rok 2023/2023 je:

Finanční norma

Děti 3-6 let                      celodenní stravování             polodenní stravování

Ranní svačina                              10,-                                       10,-

Oběd                                            28,-                                       28,-

Odpolední svačina                       10,-                                         0,-              

Celkem                                        48,-  (záloha 900,-)                38,-  (záloha 550,-)     

           

Děti 7 let                         celodenní stravování             polodenní stravování

Ranní svačina                              11,-                                       11,-

Oběd                                            28,-                                       28,-

Odpolední svačina                       10,-                                         0,-              

Celkem                                        49,-  (záloha 900,-)                39,-  (záloha 550,-)     

Strávníci jsou zařazeni do věkových kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.

 

 

Žáci 7-10 let

Oběd                                         37,- (záloha 750,-)               

Žáci 11- 14 let

Oběd                                         40,- (záloha 750,-)               

 

Zaměstnanci

Oběd                                         40,- (záloha 800,-)               

Režie FKSP                              10,-

 

Cizí strávníci

Oběd                                         90,- (záloha 1800,-)               

 

 

 • Stravné se platí převodem z jakéhokoliv účtu nebo hotovostně v ZŠ. Nový strávník platí první platbu do 15. 9.
 • Způsob úhrady: příkazem z účtu, v hotovosti u vedoucí školní jídelny
 • Veškeré přeplatky jsou automaticky převáděny do záloh na stravování na další měsíc. Veškeré přeplatky jsou vráceny na bankovní účet, případně v hotovosti zákonnému zástupci.
 1. Vnitřní režim školní jídelny
 • Strava se vydává dítěti, pokud se daný den zúčastní předškolního vzdělávání. V případě nemoci se strava vydává rodičům do jídlonosiče pouze první den nepřítomnosti.
 1. Vnitřní řád školní jídelny, účinnost 1. 9. 2023
 • Jídelna je samostatnou součástí školy. Děti a žáci přicházejí ke stolečkům pod dohledem učitelek.
 • Děti a žáci dbají pokynů učitelek a pracovníků školní kuchyně.
 • Děti a žci si po příchodu ze šatny a toalety sednou ke stolečkům. Polévku nalévá paní kuchařka. Pro hlavní jídlo si každé dítě a žák dojde samo k paní kuchařce. Po jídle odnášejí použité nádobí na odkládací pult.
 • Strávníci dodržují školní řád, vnitřní řád ŠJ a hygienická pravidla. Dbají na čistotu stravovacích prostor a udržování kulturního prostředí ŠJ.
 • Strávníci – zaměstnanci odebírají stravu pouze v den pracovní směny. 

 Čl. IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 1. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí a žáků
 • Děti a žáci jsou povinny chránit své zdraví i zdraví ostatních.
 • Děti a žáci jsou povinny řídit se řádem ŠJ, pokyny pedagogických i ostatních pracovníků školy.
 • Do prostoru školní jídelny nemají přístup osoby, které se nestravují nebo si neodebírají stravu do jídlonosičů.
 • Bezpečnost zajišťuje vždy učitelka.
 • Každý pracovník školy i ŠJ je povinen hlásit vedení školy (vedoucí ŠJ, ředitelce školy) veškeré závady na zařízení (osobně, prostřednictvím sešitu závad, který je uložen na polici v jídelně nebo hlásí paní školnici); v případě akutního ohrožení zdraví zajistí ve spolupráci s vedením školy náhradní prostory pro výdej a konzumaci jídla.
 1. Postup pro informování o úrazu
 • Dítě a žáci hlásí každý úraz, poranění či nehodu ve školní jídelně pedagogickému dohledu či jinému pracovníkovi školy.
 • Každý pracovník školy, který je informován o úrazu dítěte a žáka, je povinen zajistit první pomoc a neprodleně to oznámit zákonnému zástupci dítěte a vedení školy. Je povolán zákonný zástupce, aby zajistil případný transport za ošetřením dítěte.

 

 1. Prevence sociálně-patologických jevů, prevence a řešení šikany ve škole

 

Každý pedagogický pracovník důsledně řeší a oznamuje vedení školy jakékoli náznaky projevu násilí, šikany a rasismu.

 

 

Čl. V. Podmínky zacházení s majetkem školní jídelny

 • Dítě a žák má právo užívat zařízení školní jídelny.
 • Udržuje v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školní jídelny, dbá na čistotu
 • Za škodu na majetku ŠJ způsobenou úmyslně nebo z nedbalosti bude vyžadována odpovídající náhrada od zákonného zástupce dítěte.

 

Čl. VI. Zásady zajištění dietní stravy donesené rodiči do zařízení školního stravování

 

 • Potvrzení lékaře

Zákonný zástupce doloží vyjádření praktického lékaře dítěte, že dítě má příslušnou indikaci k dietnímu stravování – druh diety. Potvrzení lékaře je nezbytné k zahájení kteréhokoliv druhu přípravy diet, krabičky nevyjímaje.

 

 • Stanovení podmínek individuálního stravování

Podmínky pro individuální stravování je součástí HACCP, vnitřního řádu školní jídelny a provozního řádu školní jídelny.

 

 • Písemné prohlášení zákonného zástupce

Písemné prohlášení zákonného zástupce, že zodpovídá za zdravotní nezávadnost donesené stravy. Toto je součástí smlouvy, kterou uzavře zařízení školního stravování se zákonnými zástupci strávníka.

 

 • Kontrola při převzetí

Jídelna pověří osobu pro manipulaci s přinesenou dietní stravou. Kvalifikovaná (proškolená) osoba přejímá potraviny a kontroluje senzoricky (zrak, čich, konzistence) nezávadnost potravin. V případě pochybností, zda je jídlo v pořádku, odmítne pokrm přijmout.

 

 • Uložení převzaté stravy

Strava bude uložena v lednici zařízení školního stravování s tím, že místo bude písemně označeno DIETA. Pokrm bude uložen odděleně v samostatné poličce nebo boxu v lednici. Nebo v samostatné lednici pro diety, pokud ji má jídelna k dispozici.

 

 • Regenerace a servírování

Strava se ohřívá v originálních přinesených nádobách v mikrovlnné troubě nebo je připravena ke konzumaci (regenerována) v nádobí zařízení školního stravováni. Vydána je na talířích jídelny. Pokud se strava ohřívá a vydává v nádobí zařízení školního stravování, musí mít jídelna vyčleněné nádobí na manipulaci s dietní stravou, aby se zabránilo sekundární kontaminaci dietní stravy (například lepkem nebo alergenem).

 

Kontrola správné teploty pokrmu (teplé nebo studené) probíhá před výdejem stejným způsobem jako u standardní stravy. Pozor zejména u ohřevu v mikrovlnné troubě, aby byl pokrm prohřátý rovnoměrně. Při udržování teploty dietní stravy u výdeje je třeba nádoby zakrývat, aby nedošlo k sekundární kontaminaci.

 

 • Výdej

Zařízení školního stravování zodpovídá za správné vydání přinesené stravy konkrétnímu strávníkovi a pedagogové při jídle dbají, aby dítě jedlo jen svoje jídlo a nevzalo si nedovolenou potravinu.

 

 

 • Likvidace zbytků

Nevydané potraviny – vrácený pokrm se likviduje. Výjimku tvoří diety, u kterých je důležité, kolik potravin pacient sní, tam je možné po dohodě nesnědený pokrm strávníkovi vrátit v jím donesené nádobě nebo dle dohody s rodiči evidovat množství nesnědené stravy.

 

 

 

Vnitřní řád školní jídelny je účinný od 1. 9. 2023.

Vnitřní řád školní jídelny

 

Stravovací zařízení:

 

Školní jídelna Zákolany, 273 28 Zákolany

Zpracoval:

Markéta Mikudimová

Datum:

Podpis:

Schválil:

Mgr. Šárka Třísková

Datum:

Podpis: