VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Vnitřní řád ke stažení ve formátu PDF zde: Vnitřní řád školní jídelny


 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKOLANY

Školní jídelna je v provozu v době svačin a obědů. Dále školní jídelna zajišťuje pitný režim dle dalších pokynů.

Výdej jídla probíhá dle denního režimu a organizačních pokynů v Mateřské škole a rozvrhu hodin v Základní škole.

Děti a žáci vstupují do školní jídelny pouze s doprovodem  pověřeného pracovníka (dozor).  Jídlo a nápoje se konzumují zásadně vsedě a v prostoru školní jídelny.

Při příchodu i odchodu ze školní jídelny zdravíme. Za vydané jídlo i jinou pomoc děkujeme, používáme vhodně slovo „prosím“. U stolu hovoříme šeptem a chováme se tiše, abychom nerušili ostatní strávníky při jídle Po snězení jídla žáci, kteří chodí do ŠD, nebo kteří mají odpolední vyučování, čekají na pokyn dozoru ke společnému odchodu z jídelny. Do té doby sedí na místě u stolu a nepřechází po jídelně. Žáci, kteří nechodí do školní družiny, odcházejí po snězení jídla ze školní jídelny sami do šatny školy.

Žáci si po příchodu do jídelny vyzvednou u výdejního stolku talíř a příbor a odnesou si jej na místo u stolu. Poté se vrátí pro nápoj a posadí se. Polévku nalévá pověřený pracovník,  nebo dozor. Po snězení polévky strávník odnese prázdný talíř ke stolku pro příjem špinavého nádobí. Příbor uloží do košíku se špinavými příbory a talíř předá pracovnici školní jídelny nebo na určené místo. Poté přejde k výdejnímu okénku, kde mu bude vydáno hlavní jídlo. Po skončení jídla po sobě uklízí své místo u stolu (odnáší nádobí, zasune židli, podle potřeby uklidí stůl)

Strávník dostává na talíř celou porci pokrmu (všechny součásti jídla tj. polévku, přílohu, maso, zeleninu atp.), pouze uvede požadované množství (málo, hodně, počet knedlíků atp.). Pokud strávník některou součást pokrmu nejí, odnese ji po skončení jídla společně s talířem ke stolku  pro příjem špinavého nádobí. Děti do jídla nenutíme, ale nabízíme k ochutnání všechny potraviny. Pokud si zákonný zástupce přeje, aby jeho dítě vůbec nedostávalo nějaký pokrm (alergie, nechuť k pokrmu), předá tuto informaci v písemné podobě pedagogickému pracovníkovi žáka. Tento požadavek má platnost po celou dobu stravování, pokud není zrušen opět zákonným zástupcem

Nezabalené, neúplné a nesnědené potraviny nebo potraviny se zvláštními požadavky na skladování (chlazené výrobky) se ze školní jídelny nesmí odnášet z hygienických důvodů. Ovoce pouze, pokud je celé a neoloupané. Režim likvidace zbytků je dán zvláštním vnitřním pokynem.

Dozor sleduje a usměrňuje chování žáků při stolování a dbá nad jejich bezpečností. Při výdeji polévky dbá, aby nedošlo k opaření strávníků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, upadnuvší  jídlo atp.), učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí strávníků. Ihned nechá podlahu uklidit pracovnicí školní jídelny. Dbá na dodržování hygienických zásad dětmi a žáky (omytí rukou před jídlem, používání ubrousků, hygiena při pomoci a při úklidu místa nehody, atp.).

Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj atp.) zajišťuje pracovnice školní jídelny. Z výchovných důvodů se doporučuje při úklidu spoluúčast dětí a žáků, kteří nehodu zavinili. Míra spoluúčasti je dána věkem a hygienickými zásadami. O čistotu stolu se během jídla stará strávník, při výměně strávníků za čistotu stolů odpovídá pracovnice školní jídelny.

Vnitřní řád školní jídelny v Zákolanech platí od  1.9.2023 a nahrazuje stávající vnitřní řád z 1.9.2022.

Dokument byl projednán na poradě vedení školy dne  28.8.2023.